Select Language

AI社区

人工智能论文

一体化:图神经网络的多任务提示

53浏览 香港中文大学、香港科技大学(广州)、东南大学、同济大学 孙相国、程鸿、李佳、刘波、关佶红 08-13 16:31

语言模型提示推理研究综述

36浏览 Shuofei Qiao,Yixin Ou,Ningyu Zhang,Xiang Chen,Yunzhi Yao,Shumin Deng,Chuanqi Tan,Fei Huang,Huajun Chen 08-10 16:33

大型代码语言模型的存储库级提示生成

51浏览 Disha Shrivastava,Hugo Larochelle,Daniel Tarlow 08-10 16:27

通过定向刺激提示引导大型语言模型

55浏览 Zekun Li,Baolin Peng,Pengcheng He,Michel Galley,Jianfeng Gao,Xifeng Yan 08-09 14:35